Dataset
Data Source: INSPIRE Slovakia

Title: SDE_RZSJ.UTJ_stav_k_01_03_2013

Language: slo

Point of contact:
Hranice územno-technických jednotiek (UTJ) vygenerované z hraníc základných sídelných jednotiek (ZSJ) sú zásadne katastrálne územia. Územno-technická jednotka je stálym štatistickým obvodom na priestorovú identifikáciu sociálno-ekonomických a územno-technických javov v plošných ...

Keywords

Spatial Coverage

Licence

[]

Dataset Info

Creation: 2013-03-01