Dataset
Data Source: INSPIRE Slovakia

Title: Útvary podzemnej vody v predkvartérnych horninách

Language: slo

Point of contact:
Útvary podzemných vôd v predkvartérnych horninách (s doplňujúcim členením hydrogeologických kolektorov do 4 podkategórií: vulkanické horniny, horniny s medzizrnovou priepustnosťou, horniny s puklinovou priepustnosťou a krasové horninové prostredie).

Keywords

Spatial Coverage

Licence

[]

Dataset Info

Creation: 2004-07-07